• تصویر 1
 • تصویر 2
 • تصویر 3
 • تصویر 4

دوره های آموزشی

 • خاطرات من و مذاکره
  خاطرات من و مذاکره

  تاریخ شروع: 1398/11/7
  آموزش ثبت حسابداری
  آموزش ثبت حسابداری

  تاریخ شروع: 1398/11/7
  چگونه مدیر مالی شویم؟
  چگونه مدیر مالی شویم؟

  تاریخ شروع: 1398/11/6
  معجزه گراهامبل - چگونه با گوشی تلفن معجزه کنید
  معجزه گراهامبل - چگونه با گوشی تلفن معجزه کنید

  تاریخ شروع: 1398/11/6
  دوره غیر حضوری برند ثروت ساز (آموزش برندسازی شخصی)
  دوره غیر حضوری برند ثروت ساز (آموزش برندسازی شخصی)

  تاریخ شروع: 1398/11/6
  ارتباط ساز خوب
  ارتباط ساز خوب

  تاریخ شروع: 1398/11/5
 • خاطرات من و مذاکره
  خاطرات من و مذاکره

  تاریخ شروع: 1398/11/7
  آموزش ثبت حسابداری
  آموزش ثبت حسابداری

  تاریخ شروع: 1398/11/7
  چگونه مدیر مالی شویم؟
  چگونه مدیر مالی شویم؟

  تاریخ شروع: 1398/11/6
  معجزه گراهامبل - چگونه با گوشی تلفن معجزه کنید
  معجزه گراهامبل - چگونه با گوشی تلفن معجزه کنید

  تاریخ شروع: 1398/11/6
  دوره غیر حضوری برند ثروت ساز (آموزش برندسازی شخصی)
  دوره غیر حضوری برند ثروت ساز (آموزش برندسازی شخصی)

  تاریخ شروع: 1398/11/6
  ارتباط ساز خوب
  ارتباط ساز خوب

  تاریخ شروع: 1398/11/5

مدرسان

اخبار و بلاگ