دوره های آموزشی

خاطرات من و مذاکره
خاطرات من و مذاکره

تاریخ شروع: 1398/11/7
آموزش ثبت حسابداری
آموزش ثبت حسابداری

تاریخ شروع: 1398/11/7
چگونه مدیر مالی شویم؟
چگونه مدیر مالی شویم؟

تاریخ شروع: 1398/11/6
معجزه گراهامبل - چگونه با گوشی تلفن معجزه کنید
معجزه گراهامبل - چگونه با گوشی تلفن معجزه کنید

تاریخ شروع: 1398/11/6
دوره غیر حضوری برند ثروت ساز (آموزش برندسازی شخصی)
دوره غیر حضوری برند ثروت ساز (آموزش برندسازی شخصی)

تاریخ شروع: 1398/11/6
ارتباط ساز خوب
ارتباط ساز خوب

تاریخ شروع: 1398/11/5
جامع‌ترین آموزش وان نوت
جامع‌ترین آموزش وان نوت

تاریخ شروع: 1398/11/1
دوره صوتی فروشندگان موفق به مشتریان گوش میدهند
دوره صوتی فروشندگان موفق به مشتریان گوش میدهند

تاریخ شروع: 1398/11/1
کتاب صوتی معروف شویم و معروف بمانیم
کتاب صوتی معروف شویم و معروف بمانیم

تاریخ شروع: 1398/11/1